شنبه 31 فروردين 1398  /  2019 20 Apr   
ساعت :  8:22 GMT  /  تهران -  12:52
روز ملی شدن صنعت نفت

نهضت ملی شدن نفت نامی است که بر دوره اوج‌گیری مبارزات مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت ایران گذارده شده‌است.